­

Kronoloji

Bilge Kül Kadır Han’ın kendini “Türk Hanları’nın meşrû halefi” sayarak

Kara-Han unvanını alması ve Karahanlılar Devleti’nin kurulması    840

Oğulçak Kadır Han’ın başkenti Balasagun şehrinden Kaşgar’a nakletmesi    893

Satuk Buğra Han’ın İslâmiyet’i resmî devlet dini olarak kabul etmesi  920’ye doğru 

Satuk Buğra Han’ın ölümü    955

Alp Tigin’in ölümü yerine oğlu İshak’ın Gazne Sultanı olması    963

Sebük Tigin’in Gazne Sultanlığı’nı ele geçirmesi ve Yeminî hanedanını kurması    969

Sebük Tigin’in ölümü yerine oğlu İsmail’in Gazne Sultanı olması    997

Sebük Tigin’in diğer oğlu Mahmud’un tahtı ele geçirmesi    997

Karahanlı Hanı Ebû Nasr Ahmed’in Samanoğulları Devleti’ni ortadan kaldırması    999

Maverâünnehir’in Karahanlılar’ın eline geçmesi    1001

Gazneli Sultan Mahmud’un Hint Seferi’ne başlaması    1001

Gazneli Sultan Mahmud’un Harezm’i hâkimiyeti altına alması    1017

Doğu Afganistan’ın Gazneli hâkimiyeti altına girmesi    1020

Gazneli Sultan Mahmud tarafından Güneybatı İran (Irak-ı Acem)’ın fethi    1024

Gazneli Sultan Mahmud’un 17 sefer sonunda Kuzey Hindistan’ın fethini tamamlaması    1027

Gazneli Sultan Mahmud’un ölümü yerine oğlu Mes’ud’ın Sultan olması    1030

Selçuklu Tuğrul ve Çağrı Beyler’in Dandanakan Savaşı’nda GazneliSultan Mes’ud’u mağlûp etmeleri 23 Mayıs 1040 Karahanlı Devleti’nin Doğu ve Batı Karahanlı Devleti olarak siyaseten İkiye ayrılması    1042

Yusuf Has Hâcib’in Kutadgu Bilig’i tamamlaması ve eseri Ebû Ali Hasan (Tamgaç Buğra Han)’a takdim etmesi   1069/1070

Kaşgarlı Mahmud’un Dîvan-ı Lûgat’it-Türk adlı eserini tamamlayarak Abbasî Halifesi el-Muktedî Billâh’a takdim etmesi    1077

Batı Karahanlı Devleti’nin Büyük Selçuklu Sultanı Melikşâh’ın yüksek hâkimiyetini kabul etmesi    1089

Doğu Karahanlı Devleti’nin Büyük Selçuklu Sultanı Melikşâh’ın yüksek hâkimiyetini tanıması    1090

Doğu Karahanlı Devleti’nin yeniden istiklâline kavuşması      1105

Doğu Karahanlı Devleti’nin Kara-Hıtaylar’ın egemenliği altına girmesi    1133

Büyük Selçuklu Sultanı Sançar’ın Katavan Savaşı’nda Kara Hıtaylar’a yenilmesi ve Batı Karahanlı Devleti’nin Kara-Hıtay hâkimiyetini tanıması    1141

Gazneli Devleti’nin Gurlular tarafından yıkılması    1187

Doğu Karahanlı Devleti’nin yıkılması    1211

Harezmşah Sultanı Alâaddin Muhammed’in son Karahanlı Hanı Osman Han’ı mağlûp ederek Batı Karahanlı Devleti’ne son vermesi    1212

 

Metnin tümüne ''Türklerin Müslüman Oluşu ve İlk Müslüman Türk Devletleri Kronoloji " isimli dokümandan ulaşılabilir.