­

Kronoloji

 

Mondros Mütarekesi/Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması    30 Ekim 1918

Musul’un İngilizler tarafından işgâli    3 Kasım 1918

İtilaf Kuvvetleri’nce Çanakkale Boğazı’nın işgali    8 Kasım 1918

İskenderun’un İngilizler tarafından işgali    9 Kasım 1918

Urfa, Maraş ve Antep’in Fransızlar tarafından işgali    9 Kasım 1918

İtilâf kuvvetlerince İstanbul’un işgali    13 Kasım 1918

Millî Kongre Cemiyeti’nin kuruluşu    29 Kasım 1918

Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi’nin kurulması    2 Aralık 1918

İzmir Müdafa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti’nin kurulması    2 Aralık 1918

Osmanlı Mebusan Meclisi’nin feshi    21 Aralık 1918

Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti’nin kurulması    12 Şubat 1919

Paris Sulh Konferansı’nda İzmir’in Yunanlılar’a verilmesi kararının alınması        30 Mart 1919

Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Komutanlığı Kıtaat Müfettişliği’ne atanması        6 Mayıs 1919

Redd-i İlhak Cemiyeti’nin kuruluşu    14 Mayıs 1919

İzmir’in Yunan kuvvetlerince işgal edilmesi    15 Mayıs 1919

Hasan Tahsin (Osman Nevres) Bey’in Yunanlılar’a ilk kurşunu sıkması ve şehit düşmesi    15 Mayıs 1919

Mustafa Kemal Paşa ve kurmay heyetinin Samsun’a çıkması    19 Mayıs 1919

Mustafa Kemal Paşa’nın Amasya’ya geçişi    13 Haziran 1919

Amasya Genelgesi’nin yayınlanması    22 Haziran 1919

Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Hükümeti’nce görevlerinden azledilmesi    24 Haziran 1919

I. Balıkesir Kongresi    26 Haziran 1919

Erzurum Kongresi’nin toplanması    23 Temmuz-7 Ağustos 1919

I. Nazilli Kongresi’nin toplanması    4 Ağustos 1919

Sivas Kongresi’nin toplanması    4-12 Eylül 1919

Karakol Cemiyeti’nin kuruluşu    19 Kasım 1919

Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya gelişi    27 Aralık 1919

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması    12 Ocak 1920

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Misak-ı Millî’nin kabulü    28 Ocak 1920

Maraş’ın kurtuluşu    12 Şubat 1920

İstanbul’un İtilaf kuvvetlerince işgali    16 Mart 1920

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin çalışmalarını erteleme kararı alması    18 Mart 1920

Mustafa Kemal Paşa’nın yeni bir seçim talimatını vali ve mutasarrıflara yollaması    19 Mart 1920

Fransız kuvvetlerinin Urfa’yı terk etmesi    10-11 Nisan 1920

TBMM’nin Ankara’da toplanması    23 Nisan 1920

TBMM Hükümeti’nin Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında kurulması    3 Mayıs 1920

Gümrü Antlaşması’nın imzalanması    2-3 Aralık 1920

I. İnönü Savaşı    10-11 Ocak 1921

Londra Konferansı’nın toplanması    21 Şubat 1921

Moskova Antlaşması’nın imzalanması    16 Mart 1921

II. İnönü Savaşı    23 Mart – 1 Nisan 1921

Sakarya Savaşı    23 Ağustos-13 Eylül 1921

Kars Antlaşması’nın imzalanması    13 Ekim 1921

Ankara İtilâfnamesi’nin imzalanması    20 Ekim 1921

Fransız kuvvetlerinin Antep’i terk etmeleri    25 Mart 1921

Büyük Taarruz’un başlaması    26 Ağustos 1922

Dumlupınar Zaferi    30 Ağustos 1922

Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması    11 Ekim 1922

Lozan Konferansı’nın başlaması    20 Kasım 1922

Lozan Antlaşması’nın imzalanması    25 Temmuz 1923

Ankara’nın başkent olması    13 Ekim 1923

Cumhuriyet’in ilânı    29 Ekim 1923

Hilâfet’in kaldırılması    3 Mart 1924

Anayasa’nın kabulü    20 Nisan 1924

Şapka ve kıyafet inkılâbı ile ilgili kanunun kabulü    25 Kasım 1925

Milâdî takvimin kabulü    26 Aralık 1925

Türk Medenî Kanunu’nun kabulü    17 Şubat 1926

Beynelmilel rakamların kabulü    24 Mayıs 1928

Türk Ceza Kanunu’nun kabulü    1 Temmuz 1928

Harf İnkılâbı    3 Kasım 1928

Türk Tarih Tetkik Cemiyeti’nin kuruluşu    15 Nisan 1931

Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin kuruluşu    12 Temmuz 1932

İstanbul Üniversitesi’nin kuruluşu    1 Ağustos 1933

Türk kadınına seçilme hakkının tanınması    11 Kasım 1934

Soyadı Kanunu’nun kabulü    26 Haziran 1934

Mustafa Kemal Paşa’ya “Atatürk” soyadının verilmesi    24 Kasım 1934

Hafta sonu tatilinin Pazar gününe alınması        1922