­

Osmanlı Devri

Osmanlılar, Oğuzlar’ın Bozok Kolu’ndan Kayı Boyu’ndandır. Kayılar’ın Anadolu’ya gelişleri hakkında kesin bir bilgimiz yoktur. Ancak Osmanlı Devleti’ni kuran Osman Bey’in Ertuğrul Gazi’nin oğlu olduğu, O’nun da babasının Gündüz Alp olduğu kesinleşmiştir. Kayılar 1230 yılında, Celâleddin Harezmşah’la çarpışan Anadolu Selçuklu Sultanı Alâaddin Keykûbâd’a yardımcı olarak savaşın kazanılmasında büyük rol oynadılar. Sultan Alâaddin Keykûbâd bu yardımlarından ötürü Kayı Boyu’na Eskişehir-Bilecik-Kütahya illerinin sınırlarının birleştiği yerde Bizans sınırında Karacadağ’ı onlara yurt olarak verdi.

Kaynak:

Gazi Ahmet Muhtar Paşa; Anadolu’da Rus Muharebesi, 1876-1877, C. 1, Haz. Enver Yaşarbaş, İstanbul 1985, s. 294.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa; Anadolu’da Rus Muharebesi, 1876-1877, C. 2, Haz. Enver Yaşarbaş, İstanbul 1985, s. 272.

Ahmet Refik (Altınay), Lâle Devri, İstanbul-?, s. 120.

Yzb. Alâettin-Yzb. Cavit; İkinci Viyana Muhasarası, 1683, İstanbul 1933, s. 28.

Anagnostis, Johannes; Selânik (Thessaloniki)’in Son Zaptı Hakkında Bir Tarih Sultan II. Murad Dönemine Ait Bir Bizans Kaynağı), Haz. Melek Delilbaşı, Ankara 1989, s. XII + 70 + 33 Tıpkı Basım + 8 Fotoğraf.

Ankara Meydan Muharebesi (1402), Ankara 1995, s. 114 + 32 Harita, Kroki ve Resim.

Aspinall, C. F.-Oglander; Büyük Harbin Tarihi, Çanakkale Gelibolu Askerî Harekâtı, I. Cilt, Seferin Başlangıcından 1915 Mayısına Kadar, Çev. Tahir Tunay, İstanbul 1939, s. VIII + 406 + [I. Cildin Lâhika ve Haritaları, Çev. Yzb. Avni, s. 76] + Haritalar.

Aspinall, C. F.-Oglander; Büyük Harbin Tarihi, Çanakkale Gelibolu Askerî Harekâtı, II. Cilt, 1915 Mayısından Tahliyeye Kadar, Çev. M. Hulusi, İstanbul 1940, s. VI + 484 + [II. Cildin Lâhika ve Haritaları, Çev. Yzb. Sait, s. 82] + Haritalar.

Avcı, Orhan; Irak’ta Türk Ordusu (1914-1918), Ankara 2004, s. 333.

Babinger, Franz; Fatih Sultan Mehmed Ve Zamanı, Çev. Dost Körpe, İstanbul 2003, s. 480.

1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi ve Kolağası Mustafa Kemal, Ankara 1984, s. 224 + 2 Harita + 16 Kroki + 13 Resim.

1328-1329 Balkan Harbi, Trakya Seferi, Cilt: 3, Karargâh-ı Umumî Dar’ül Harekâtında Lüleburgaz Meydan Muharebesi, İstanbul 1928, s. X + 298.

I. Kosova Zaferi’nin 600. Yıldönümü Sempozyumu (26 Nisan 1989), Ankara 1992, s. VIII + 54.

Carım, Fuad; Cezayir’de Türkler, Oruç Reis, Barbaros Hayreddin Paşa, Hasan Ağa, Veli Dede, Barbaros Hasan Paşa, Aydın Reis, Salih Paşa, Uluç Ali Paşa, İstanbul 1962, s. 122 + XXX Resim.

Carım, Fuad; Türkler’in Denizciliği Oruç Reis ve Garb Ocakları + Hind Denizlerinde Türk-Portekiz Elleşmeleri, İstanbul 1965, s. 132.

Childs, Timoty W.; Trablusgarp Savaşı Ve Türk-İtalyan Diplomatik İlişkileri, Çev. Deniz Berktay, İstanbul 2008, s. XVIII + 333.

Crowly, Roger; 1453, Son Büyük Kuşatma, Çev. Cihat Taşçıoğlu, Ankara 2006, s. VI + XIV + 363.

Çakmak, Fevzi; Büyük Harpte Şark Cephesi Hareketleri, Şark Vilayetlerimizde, Kafkasya’da Ve İran’da (1935’te Akademide Verilen Konferanslar), Ankara 1936, s. 363.

Çanakkale Muharebeleri, 75 nci Yıl Armağanı, Ankara 1990, s. VIII + 188 + 28 Ek.

Çanakkale Savaşları Sebep ve Sonuçları Uluslararası Sempozyumu (Çanakkale, 14-17 Mart 1990), Ankara 1993, s. IV + 182.

Divitçioğlu, Sencer; Osmanlı Beyliği’nin Kuruluşu, İstanbul 1996, s. 134.

Downey, Fairfax; Kanuni Sultan Süleyman, Çev. Enis Behiç Koryürek, İstanbul 1975, s. VI + 300.

Emecan, Feridun; İlk Osmanlılar Ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası, İstanbul 2008, s. XVI + 236.

Erol, Mine; Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Amerika’nın Türkiye’ye Karşı Tutumu, Ankara 1976, s. 88.

Gibbons, Herbert Adams; Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu, Çev. Ragıp Hulusi, İstanbul 1928, s. 282.

Gökbilgin, M. Tayyib; Kanunî Sultan Süleyman, İstanbul 1992, s. 220.

Hacısalihoğlu, Mehmet; Jön Türkler Ve Makedonya Sorunu (1890-1918), Çev. İhsan Catay, İstanbul 2008, s. XVI + 498.

Hamza, Yusuf; Osmanlı İmparatorluğu’nda II. Meşrutiyet’in İlânı, Üsküp 1995, s. 644.

Hanioğlu, Şükrü; Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad Ve Terakki Cemiyeti Ve Jön Türklük, Cilt I (1889-1902), İstanbul 1985, s. 664.

Heinzelmann, Tobias; Osmanlı Karikatüründe Balkan Sorunu (1908-1914), Çev. Türkis Noyan, İstanbul 2004, s. 262.

Hocaoğlu, Mehmet; Abdulhamid Han’ın Muhtıraları (Belgeler), İstanbul-?, s. 240.

Hüseyin Kâzım Kadri (Şeyh Muhsin-i Fanî); Türkiye’nin Çöküşü (II. Meşrutiyet’in Perde Arkası-Makedonya, Arnavutluk-Suriye Ve Ermenistan’ın Elden Çıkışı), Haz. Yılmaz Daşçıoğlu, İstanbul 1992, s. 212.

Hüseyin Kâzım Kadri; Balkanlar’dan Hicaz’a İmparatorluğun Tavsiyesi, 10 Temmuz İnkılâbı Ve Netayici, Haz. Kudret Büyükcoşkun, İstanbul 1992.

Kandemir, Feridun; Medine Müdafaası, Peygamberimizin Gölgesinde Son Türkler, İstanbul 1991, s. 580.

Kanije Savunması Ve Tiryaki Hasan Paşa, Ankara 1986, s. 72.

Karabekir, Kâzım; Birinci Cihan Harbine Neden Girdik, I. Cilt, İstanbul 1994, s. 200.

Karabekir, Kâzım; Birinci Cihan Harbine Nasıl Girdik, 2. Cilt, İstanbul 1994, s. 464

Karabekir, Kâzım; Birinci Cihan Harbini Nasıl İdare Ettik, Erzincan Ve Erzurum’un Kurtuluşu, 3. Cilt, İstanbul 1994, s. 272.

Karabekir, Kâzım; Birinci Dünya Harbini Nasıl İdare Ettik, Sarıkamış, Kars ve Ötesi, 4. Cilt, İstanbul 1994, s. 384.

Karaca, Ali; Anadolu Islahatı ve Ahmet Şâkir Paşa (1838-1899), İstanbul 1993, s. 252.

Karadeniz, Hasan Basri; Osmanlılar İle Beylikler Arasında Anadolu’da Meşruiyet Mücadelesi, İstanbul 2008, s. XIV + 344.

Kars, H. Zafer; Belgelerle 1908 Devrimi Öncesinde Anadolu, Ankara 1984, s. 158.

Kaynar, Reşat; Mustafa Reşit Paşa Ve Tanzimat, Ankara 1985, s. 656.

Köprülü, M. Fuad; Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu, İstanbul 1981, s. 390.

Köse, Osman; 1774 Küçük Kaynarca Andlaşması (Oluşumu-Tahlili-Tatbiki), Ankara 2006, s. XIV + 402.

Kreutel, Richard F.; Viyana Önlerinde Kara Mustafa Paşa, Çev. Müjdat Kayayerli, İstanbul 1994, s. 194.

Kuran, Ercüment; Cezayir’in Fransızlar Tarafından İşgali Karşısında Osmanlı Siyaseti (1827-1847), İstanbul 1957, s. 68 + 1 Harita.

Kurat, Akdes Nimet; Prut Seferi Ve Barışı 1123 (1711), Birinci Cild, Ankara 1951, s. 492.

Kurat, Akdes Nimet; Prut Seferi Ve Barışı 1123 (1711), İkinci Cild, Ankara 1953, s. (493-888) + 7 Kroki Ve Resim + 4 Harita.

Lindner, Rudi Paul; Osmanlı Tarih Öncesi, Çev. Ayda Arel, İstanbul 2008, s. 152.

Mardin, Şerif; Jön Türkler’in Siyasi Fikirleri, 1895-1908 İstanbul 1983, s. 256.

Müderrisoğlu, Alptekin; Sarıkamış Dramı, İstanbul 2007, s. 495.

Niğbolu Meydan Muharebesi Ve Yıldırım Bayazıt, Ankara 1984, s. 90 + 6 Harita ve Kroki.

Osmanlı Belgelerinde Kırım Savaşı (1853-1856), Ankara 2006, s. XXX + 545 + 1 Ek.

Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muhareneleri, -I-, Ankara 2005, s. XXXVI + 696.

Osmanlı Devleti Ve Medeniyeti Tarihi, Ed. İhsanoğlu, İstanbul 1994, s. XXVIII + 868.

Öğün, Tuncay; Kafkas Cephesi’nin I. Dünya Savaşı’ndaki Lojistik Desteği, Ankara 1999, s. 364.

Öklem, Necdet; 1877 Meclisi Mebusanı, Bütçe-İller Kanunu, İç Tüzük Üzerinde Tartışmalar, İzmir 1982, s. 220.

Palmer, Alan; 1853-1856 Kırım Savaşı Ve Modern Avrupa’nın Doğuşu, Çev. Meral Gaspıralı, İstanbul 1999, s. 272.

Perjés, Géza; Mohaç Meydan Muharebesi, Çev. Şerif Baştav, Ankara 1992, s. XII + 72.

Runciman, Steven; The Fall of Constantinople 1453, Cambridge 1965, p. XIV + 256 + 1 Harita.

Shaw, Stanford J.; Eski Ve Yeni Arasında Sultan III. Selim Yönetiminde Osmanlı İmparatorluğu (1789-1807), Çev. Hür Güldü, İstanbul 2008, s. XIV + 625.

Stanley, Francis; St. Petersburg’dan Plevne’ye Gazi Osman Paşa, Çev. Salih Cıngıllıoğlu, İstanbul 2007, s. 181.

Stoye, John; Viyana Kuşatması, Çev. Derin Türkömer, İstanbul 2003, s. 372.

Şakir, Ziya; II. Abdulhamid’in Gizli Siyaseti Ve Yunan Zaferi, İstanbul 2002, s. 172

Şapolyo, Enver Behnan; Gazi Osman Paşa Ve Plevne Müdafaası, İstanbul 1959, s. 252.

Şimşirgil, Ahmet; Birincil Kaynaklardan Osmanlı Tarihi, Kayı, İstanbul 2004, s. 224.

Şimşirgil, Ahmet; Birincil Kaynaklardan Osmanlı Tarihi, Kayı II, İstanbul 2006, s. 320.

Şirokorad, A. B.; Rusların Gözünden 240 Yıl Kıran Kırana, Osmanlı-Rus Savaşları, Kırım-Balkanlar- 93 Harbi Ve Sarıkamış, s. 568.

Varna (1444), İkinci Kosova (1448) Meydan Muharebeleri Ve II. Murad, İstanbul 1987, s. 100 + 16 Harita ve Kroki.

Tansel, Selâhattin; Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed’in Siyasî Ve Askerî Faaliyeti, Ankara 1953, s. 356.

Tansel, Selâhattin; Sultan II. Bayezid’in Siyasî Hayatı, İstanbul 1966, s. 310.

Tansel, Selâhattin; Yavuz Sultan Selim, Ankara 1969, s. 266 + 78 Vesika.

Tepedelenlioğlu, Nizamettin Nazif; Hürriyet’in İlânı Ve II. Abdulhamid, İstanbul 1999, s. 70.

Tevfik, Ebuzziya; Yeni Osmanlılar, İmparatorluğun Son Dönemindeki Genç Türkler, Haz. Şemsettin Kutlu, İstanbul 2006, s. 701.

Tomenendal, Kerstin; Das Türkische Gesicht Wiens, Auf den Spuren der Türken in Wien, Wien-Köln 2000, p. 326.

Tunaya, Tarık Zafer; Türkiye’de Siyasi Partiler, C. 1, İkinci Meşrutiyet Dönemi, İstanbul 1998, s. 688.

Tunaya, Tarık Zafer; Türkiye’de Siyasi Partiler, C. 2, Mütareke Dönemi, İstanbul 1999, s. 656.

Tunaya, Tarık Zafer; Türkiye’de Siyasi Partiler, C. 3, İttihat Ve Terakki, Bir Çağın, Bir Kuşağın, Bir Partinin Tarihi, İstanbul 2000, s. 800., İstanbul 1998, s. 688.

Wittek, Paul; Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu, Çev. Fatmagül Berktay, İstanbul 1985.

Yurdaydın, Hüseyin G.; Kanunî’nin Cülûsu Ve İlk Seferleri, Ankara 1961, s. 54.

Yüceer, Nâsır; Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun Azerbaycan Ve Dağıstan Harekâtı, Azerbaycan Ve Dağıstan’ın Bağımsızlığını Kazanması 1918, Ankara 1996, s. 202 + 20 Ek.

Zekeriyyazâde; Ferah, Cerbe Fetihnâmesi, Haz. Orhan Şaik Gökyay, Ankara 1988, s. 138.

Zeyrek, Yunus; Târih-i Osman Paşa, Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Kafkasya Fetihleri (H. 986-988/M. 1578-1580), Ankara 2001, s. 210.